Förr och nu

Text och research: Bertil Brynolf  † samt Bengt Elmerstad  †   
Foto: Bengt Elmerstad, Bertil Brynolf, Björn Lundberg och arkiv

I början på 1900-talet fanns i Hallshuk ungefär 12 fastigheter där alla sysslade med fiske. I dag finns i Hallshuk 28 fastigheter inklusive kapellet och fyren. Fastigheterna som ligger närmast havet uppe på strandvallen ovanför hamnen är den äldsta bebyggelsen på Hallshuk, här har ingen förtätning skett.
De äldsta fastigheterna som ligger väster om Hallshuks kapell byggdes på 1930- och 1940-talet. Bebyggelsen har under 1980-talet förtätats med två fastigheter. De nyetablerade fastigheterna på Hallshuk ligger i ett område söder om kapellet. På 1990-talet tillkom ytterligare två fastigheter nordväst om kapellet.

År 1945 bodde 75 personer i Hallshuk, av dessa var 12 yrkesfiskare. Sex fiskarbönder hade sina gårdar utanför samhället men fiskade vid Hallshuk. Dessa bönder hade i regel en ladugård och några tunnland jord som kunde föda ett par kor, någon gris och ett antal höns. Man odlade även potatis till hushållet. 2017 bodde 10 personer bofast i Hallshuk.

Boningshusen

Byggnadskulturen hade utvecklats på samma sätt i Hallshuks fiskeläge som i andra kustsamhällen. De gamla boningshusen har antingen rivits ner och ersatts med nya eller byggts om och moderniserats.
Vid ombyggnaden har man ofta följt gammal byggnadskultur, murverket har till exempel fått plats vid en yttervägg med bakugnen som utbyggnad. Genom detta har man sparat på utrymmet till rumsinredningen, ofta byggde man till huset med en vinkelbyggnad och glasveranda. Där man byggde till med glasveranda så skedde det på fastighetens sydsida eftersom husen är mycket mer utsatt för vind och påverkan från sjösidan.
Mycket av de gamla särdragen är nu under 2000-talet borta och fastigheterna ombyggda till hus av standardtyp.

Fiskebodar

De gamla eldbodarna som förr under fiskesäsongerna beboddes av fiskare från Visby, Västergarn, Stockholms skärgård och övriga delar av norra Gotland är nu nerrivna och ersatta av nya bodar som enbart är avsedda till förvaring av redskap.
Under 1800-talets första årtionden fanns det 60-70 eldbodar vid Hallshuk, i dag finns det 11 strandbodar i fiskeläget.

Hallshuks äldre historia

Riksantikvarieämbetet har uppgifter om fornminnen med mera i Halls socken.

Historiska kartor

Gamla kartor över Gotland och Halls socken finns på lantmäteriets hemsida.

Hallshuk sett från luften

Se ett fantastisk flygfoto över fyren, hamnberget och pallkanten.

Militärhistoria

Hallshuks fyr var under flera år från 1905 luftbevakningsstation i marinens regi.
Ubåtsobservation 1945.

Hallshuk fiskeläge på 1900-talet

Mer om Hallshuk på 1900-talet i Bertil Brynolfs ”Hallshuks fiskeläge på 1900-talet”.

Albertina Hejdenberg – legendarisk hallshukskvinna

Läs om Albertina Hejdenberg i Bertil Brynolfs ”Albertina”.