Om oss

Möte i hamnen
Möte i hamnen

Hallshuk hamnförening u.p.a.
Den 23 oktober 1925 kallades fiskarna på Hallshuk samman för att bilda en hamnförening. Fiskarna beslöt att föreningen skulle heta ”Hallshuks hamnförening u.p.a”. Vid mötet beslöt man vidare att skicka en ansökan om nybyggnad av fiskehamn vid Hallshuk till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. 1927 påbörjade man bygget av en hamnpir runt hamnområdet så fiskebåtarna skulle kunna ligga i skydd för stormar och dåligt väder.
Det fanns ingen allmän väg till Hallshuk trots att trafiken utökades med transporter av fisk till salterier och inköpare och av olja och förnödenheter till hamnen. Det var mycket viktigt för fiskarnas fortsatta existens att det blev bättre vägar till Hallshuk. Den nya vägen mellan Halls kyrka och Hallshuk byggdes år 1939.
För att fullborda den omställningen lade de gotländska riksdagsmännen i januari 1954 fram en motion i riksdagen om förslag att staten skulle medverka till att en modern fiskehamn skulle byggas vid Hallshuk.
Regeringen meddelade den 20 mars 1956 att den inte hade för avsikt att medverka till något hamnbygge vid Hallshuk.

Den 3 juli 1974 skriver Hallshuks hamnförening u.p.a. till föreningsregistret vid Länsstyrelsen och begär avregistrering av föreningen.

Hallshuks fiskelägesförening
Fiskelägesförening bildades 1979. Målsättning enligt nuvarande stadgar:
”Föreningen har till ändamål att inom Hallshuk företräda medlemmarnas gemensamma intressen:
• genom att äga och förvalta kulturarvet Hallshuks fiskeläge samt främja dess utveckling
• genom bevarandet av hamn och hamnområde i användbart skick
• genom bevarandet av Hallshuks speciella prägel av fiskeläge
• för medlemmarnas nytta och trevnad.”

Vid fiskelägesföreningens årsmöte den 10 juli 1982 beslöt man att begära förhandling med kommunen och erbjuda sig att överta drift och underhåll av hamnen och hamnområdet utan att allmänhetens fria tillträde blir inskränkt. Den 25 februari 1983 tecknades ett arrendekontrakt mellan Gotlands kommun och Hallshuks fiskelägesförening. Föreningen skulle enligt avtalet ansvara för hamnens drift och löpande underhåll.


Under 2022 tecknades ett avtal mellan föreningen och Region Gotland där föreningen förvärvar hamnområdet samt sköter om Hamnbacken, detta med ambitionen att området fortsatt ska hållas tillgängligt för allmänheten.