Hem Förr och nu Fisket Kapellet Hamnen Fyrar och lotsar Vägar Naturen

-  Vädervarningar

Vädervarningar

Kon, tratt och klot.

De svenska stormvarningssignalerna

Sedan urminnes tider har fiskare och sjöfolk försökt att av molnens utseende, gårdar kring solen, morgon- och aftonrodnaden med mera, utläsa risken för en annalkande storm. År 1895 och sedan 1903 sändes till Kungl Maj:t från sjöfartens målsmän petitioner om ett officiellt stormvarningssystem och när så en nordisk fiskekonferens och dess ordförande F Trybom år 1904 skrev i samma syfte, ålade Kungl Maj:t efter Vetenskapsakademins hörande, att meteorologiska centralanstalten skulle utsända stormvarningar till rikets västkust.

Det var således bara västkusten som till en början fick nytta av detta officiella system och 1905 var det 28 stationer längs västkusten som fick vara med. Påtryckningar från en rad instanser såsom Sjökaptenssociteten, Ångfartygssällskapet, Befälhafvarssällskapet, Blekinge- och Södra och Östra Skånes fiskaresällskap, gjorde att 1911 års riksdag beviljade anslag till "Stormvarningssystemets utveckling". Men den utvecklingen hann inte fullföljas före år 1914. Första världskriget utbröt och stormvarningarna inställdes helt, men sattes åter i system år 1918. Systemet omfattade då hela landets kuststräckor.

Genom ett system med tre symboler varnade man för storm: Kon, klot och tratt i olika lägen till varandra talade om vilka vindriktningar och vindstyrkor som befarades.

De här symbolerna hissades på ett antal lots- och fyrplatsers signalmaster eller anslogs på andra signalplatsers anslagstavla. De förra varnade då seglande sjöfart, medan de senare varnade för att gå ut.

Alla lotsstationer hade inte varningsanordningar, en förutsättning var ju att man kunde nå dem med telefon eller telegraf och tala om vad som skulle hissas eller anslås. Det var inte alla lots- och fyrplatser som på den här tiden hade de här förbindelserna. 1918 hade 43 stationer endast anslagstavla, 29 hade endast signalmast och 28 stationer hade bådadera.

De här signalerna och deras symboler visades varje år i den officiella "häftade och skurna" almanackan. Det är värt att notera att står där "från NW" så betyder det inte att vinden beräknas komma från nordväst, utan att det förmodas bli vind "från riktningarna mellan nord och väst". För stormvarning i mörker användes två lanternor - "en hvit och en röd som hissades på signalmasten, den ena under den andra med minst två meter emellan".