Hem Förr och nu Fisket Kapellet Hamnen Fyrar och lotsar Vägar Naturen

-  Hamnutredningen

Fiskehamnsutredningen


Förslag till hamnbygge 1947

År 1947 gav kommunikationsdepartementet ut ett betänkande med förslag till "Byggande av fiskehamnar på Gotland". I detta betänkande finns förslag till en helt ny fiskehamn vid Hallshuk. Genom att man bör anlägga två nya vågbrytare har man även plats för en yttre utjämningsbassäng och en inre hamnbassäng. Den planerade inre hamnbassängen motsvarar ungefär den nuvarande bassängens storlek. Inloppet till den inre bassängen skall förses med stormport så att bassängen vid storm kan stängas av helt från förbindelse med havet och förses med båtplatser utmed vågbrytarna och med båtplatser utmed tre bryggor. I den yttre hamnbassängen skall djupet vara 1,8 m och i den inre bassängen 1,6 m.

Fiskehamnsutredningen förordade och tillstyrkte utbyggnaden till en beräknad kostnad av 235000 kr. Väg och vattenbyggnadsstyrelsen yttrade sig år 1952 över Hallshuks hamnförenings ansökan om ststsbidrag för utbyggnad av fiskehamnen i Hallshuk. Frångicks inte fiskehamnutredningens förslag till utbyggnad av fiskehamnar på Gotland så återstår arbeten för 700000 kr i andra fiskehamnar innan fiskehamnen i Hallshuk är på tur. Lantbruksnämnden i Gotlands län hade önskemål om att medel till hamnutbyggnaden kunde förskotteras, då erbjöd sig nämnden att åta sig utbyggnaden.

Sveket mot fiskarna i Hallshuk

Fiskeläget vid Hallshuk ligger mycket utsatt för väder och vind, vid hamnutbyggnaden år 1927 påbörjade man bygget av en hamnpir runt hamnområdet så fiskebåtarna skulle kunna ligga i skydd för stormar och dåligt väder. Skyddet visade sig vara begränsat och djupet i fiskehamnen helt otillräckligt. De större fiskebåtarna fick vid dåligt väder antingen dras upp på land eller flytta till Bläse eller Kappelshamn trots hamnens utbyggnad. Under andra världskrigets svåra vintrar rasade vissa delar av hamnpiren omkull och skyddet för båtarna i hamnen var under all kritik.

För att fullborda den omställningen lade de gotländska riksdagsmännen i januari 1954 fram en motion i riksdagen om förslag att staten skulle medverka till att en modern fiskehamn skulle byggas vid Hallshuk.

Ny minister

Den 5 maj 1954 kom motionen upp till behandling och riksdagen beslöt att uppdra till regeringen att "... snarast möjligt möjliggöra iordningställandet av en fiskehamn vid Hallshuk fiskeläge". Hjalmar Nilsson var fiskeminister, han besökte Hallshuk och var välvilligt inställd till en ny fiskehamn. Riksdagen beslöt till och med att hamnen skulle få pengar ur jordfonden för ett nybygge.

Tiden gick och ingenting hände och den 1 mars 1956 togs ärendet upp på nytt i riksdagen. Handelsminister Gunnar Lange hade övertagit fiskehamnarna efter Hjalmar Nilsson och Langes ringa intresse för en fiskehamn på Hallshuk gjorde att han lyckades sabotera riksdagens beslut. Lange svarade den 20 mars 1956 att regeringen inte hade för avsikt att medverka till något hamnbygge vid Hallshuk. Skälet till den negativa hållningen var ett yttrande från den statliga fiskeristyrelsen som ifrågasatte om det beslutade hamnbygget verkligen var befogat.