Hem Förr och nu Fisket Kapellet Hamnen Fyrar och lotsar Vägar Naturen

-  Kapellet som ruin


Auktionsprotokoll 1898

Kapellet som ruin

Enligt kyrkostämma i Halls församling den 26 oktober 1894 beslöt församlingen begära hos Biskopsämbetet i Visby att få riva Hallshuks kapell. Herman Beckerman, kyrkoherde i Hall - Hangvar pastorat skriver:

kapellet 1926
Kapellruinen 1926. Länk till originalbild
"Församlingen önskar bli befriad från allt ansvar och omkostnader för det förfallna kapellet vid Hallshuks fiskeläge. Kapellet är obefintligt i själavårdshänseende och kapellet är så förfallet att taket när som helst kan rasa in. Byggnaden har inget arkitekttoniskt värde och bör rivas ner och försäljas. Finns några inventarier som är av kulturhistoriskt eller antikvariskt värde bör de lämnas till Gotlands Fornsal. Hall Kapellkassä samt förvarade skeppsinventarier bör användas till nerrivningskostnader för kapellet. Närmare bestämmelser hur nerrivningen skall genomföras och var pengarna skall placeras beslutas av vederbörande ansvarig myndighet."

Den 16 februari 1895 hölls ånyo kyrkostämma i Halls församling. Där meddelade Domkapitlet att man inte ansåg sig ha befogenhet att besluta om rivning av kapellet vid Hallshuk. Enligt önskemål från Halls församling kommer Domkapitlet att skicka ansökan om rivning av kapellet till Kungl. Maj:t för beslut. Kyrkostämmans ledamöter bestod av församlingsmedlemmar från kyrkbyn samt bönder från gårdarna i socknen. Fiskarebefolkningen i Hallshuk hade ingen representant i stämman och fick inte yttra sig.

Kungl. Maj:t skriver den 22 oktober 1897 till Domkapitlet i Visby följande angående kapellet:

"Uti en till Domkapitlet i Visby stad ställd, af domkapitlet med underdånig skrivelse till Vår nådiga pröfning öfverlemnad framställning har Halls församling under anförande, att upplysning ej kunnat vinnas om hvem som vore rätte egare till gamla kapellet vid Halls fiskeläge med tillhörande jordlägenhet. Vår Vitterhets- Historie- och Antiqvitetsakademi sig yttrat och dervid i underdånighet hemställt att kapellet skulle som ruin qvarstå och dess inventarier antingen överföras till sockenkyrkan eller i Gotlands Fornsal förvaras."

  Stockholms slott den 22 oktober 1897 / Kung Oscar II

Genom Kungl Maj:ts beslut så skulle kapellets murar stå kvar. Kapellets altartavla och hamnmästarens trumma lämnades till Gotlands Fornsal. Predikstolen satte man in i Halls kyrkas materialbod. Vissa av fiskekapellets tillhörigheter såldes och kapellets kassa överfördes till Halls kyrkokassa. Enligt protokoll av den 10 januari 1898 hölls auktion vid Hallshuk där man sålde lösöret tillhörande kapellet. Samtliga 42 utrop finns registrerade i protokoll samt "... att vederhäftiga inropare erhöllo 3 månaders anstånd med betalningen". Totalt inbringade auktionen att redovisa till Hall kyrkokassa 51 kronor och 81 öre.

Vice pastorn H N:son Wallér skriver den 2 december 1909 till chefen för Gotlands Fornsal och meddelar att Halls församling vid kyrkostämman den 5 november 1909 godkänt att vissa föremål som inte längre var någon prydnad för kyrkan fick disponeras fritt av Gotlands Fornsal under förutsättning att församlingen kostnadsfritt fick avhämta föremålen när man så önskade. Bland föremålen fanns bland annat altaret från Hallshuks kapell.

Det var ett mycket lyckat beslut som togs av Kunglig Majestät den 22 oktober 1897. Hade man istället bifallit begäran om rivning hade vi säkert inte haft något kapell i dag.