Hem Förr och nu Fisket Kapellet Hamnen Fyrar och lotsar Vägar Naturen

-  Naturen

Naturen i Hallshuk


Rödsyssla (Cephalanthera rubra) växer
vid Harudden nära Hallshuk
Naturen runt samhället

Hallshuk domineras av en upp till 30 m hög klint som sträcker sig från fiskeläget söderut ca 900 meter utmed Kappelshamnsvikens västra strand. Innanför klinten brer en högplatå ut sig åt sydväst. Den avgränsas i nordväst av en klintkant med raukbildningar som vetter ner mot stora vägen och bebyggelsen i Hallshuk. På platån växer en gles hällmarkstallskog med ett stort inslag av en. Här finns också några mindre agmyrar och kala kalkhällar. I sydväst närmast Norrbysgårdarna övergår tallskogen i lövskog med stor hasseldominans.

Utdikad myr

Sydväst om samhället finns en myr som dikades ut på 1950-talet. Myren växer nu långsamt igen med tallskog. I nordväst, mellan samhället och Harudden, växer tallskog som är präglad av bete och tidigare skogsbruk.

Grusstränder

Kusten består uteslutande av grusstränder, ofta med mycket ilandspolad släke (tång) och av stormar formade vallar. Harudden väster om Hallshuk är svårt sargad av grustäkt.

Floran

Floran är mycket rik - en mängd sällsynta orkidéer finns i området, bland andra alpnyckel, rödsyssla, gulyxne, purpurknipprot, kärrknipprot, knärot och salepsrot.