Hem

Hallshuk förr och nu

Fisket

Kapellet

Hamnen

Fyren och lotsar

Vägar och stigar

Naturen

Återinvigningen

Återinvigningen den 31 juli 1949


Biskop Gunnar Hultgren 

Den 31 juli 1949 var en stor dag för alla som under många år arbetat med kapellets renovering och iordningställande till gudstjänstlokal. En stor samling människor hade samlats på Hallshuk för att återinviga kapellet.

När biskopen med sin kräkla och assistenter tågade in i kapellet under psalmsång strålade solen över kapellet och den vackra omgivningen. Kapellet som rymmer cirka 70 personer var på en kort stund fullsatt, de som inte hade plats i kapellet fick lyssna på invigningen genom högtalare ute på "kapellbacken". När processionen anlänt in i kapellet och Biskop Hultgren tagit plats vid altaret sjöngs psalm nr 207 "O hur ljuvlig är Din boning, Herre kär. Ditt tempel och din kyrka." Biskopen utgick därefter från orden i Amos 9:11 "På den dagen säger Herren, skall jag upprätta Daniels förfallna hydda". Därefter höll biskopen invigningstalet och avslutade:

"Även detta kapell har haft sin historia. Det har en gång tidigare haft sin betydelse som andlig tillflyktsort för fiskarbefolkningen här. Kapellet hör inte till de äldsta helgedomarna , men tre århundraden är mycket nog. Det har inte heller stått övergivet längre än att kapellets funktion alltjämt är levande. Förstöringen blev grundlig nog, men väggarna fick stå kvar, erinrande om att de en gång omslutit en gudstjänstfirande menighet. Dessa väggar har ropat på återupprättelse, och de ha ej ropat förgäves, därom kunna vi förvissa oss i dag. Kapellet har nu smyckats med nya skänker och därmed återuppstått i en rikare prydnad än förr. Men därmed är inte allt färdigt. Vi skall fira återinvigningens dag som en glädjens och tacksamhetens dag. Men den visar fram mot ett betydelsefullare bygge. Detta hus står nu redo att av sin församling låta sig uppbyggas till ett levande Gudstempel, ett inre kyrkobygge hos människorna. Detta fulländas dock inte av någon människa under månader eller ens år. Detta måste fortgå hela livet igenom, så länge denna världens tidsålder håller. På denna dag av tacksägelse vilja vi också be herren om nåden att detta kapell må så brukas, att Gud därigenom får bygga sin församling. Då skall också kapellet bli till välsignelse."

Kyrkoherde Erik Gyberg

Alla fick inte plats i kapellet

Honoratiores lämnar kapellet. Länk till originalbild

Efter biskopens tal lästes valda bibelord om Guds löfte och förmaning. De assisterande prästmännen var kontraktsprosten Axel Klint från Källunge, rektor Sillén från Härnösand, pastorerna Percival från Bunge och Dahlqvist från Hangvar samt kyrkoherdarna Ceder från Stenkyrka och Gyberg från Hangvar.

Sedan biskopen nedkallat Guds välsignelse över den förnyade helgedomen lästes Fader vår och biskopen slutade med maningen: "Loven nu Gud i denna förnyade helgedom". Den högtidliga invigningsakten avslutades med psalmsång och processionen med biskopen i täten tågade ut. Efter en kort paus började högmässan med kyrkoherde Gyberg som predikant. Halls kyrkokör medverkade under ledning av pastor Dahlqvist.