Hem

Hallshuk idag

Hallshuk förr

Kapellet

Hamnen

Fisket

Fyren

Lotsväsendet

Vägar och stigar

Naturen

Hallshuk förr

De första människorna i Hallshuk

Redan för 4000 år sedan fanns det människor i Hall. Vid Jännklint sydväst om Hallshuk har man funnit en grav från stenåldern. I graven fanns fiskben. De första människorna som bodde i Hall var nog fiskare och de bodde säkert i grottor i Jännklint.


Hallshuk 1924

 Hallshuk på 1940-talet 

I regel ligger fiskelägena på Gotland avsides utmed kusten och långt från bebyggelse. Hallshuk har dock under lång tid tillbaka varit både fiskeläge och boplats för fiskarna. I Hallshuk stod de första fastigheterna på ofri grund, husägarna betalade markhyra till ägaren som var Medebys gård. Från 1930-talet genomfördes genom lantmäteriets försorg ensittarförrättning vid samtliga fastigheter, husägarna blev då ägare till ett markområde omkring boningshus och ladugård som man fick lagfart på, samtidigt tecknades ett köpeavtal mellan Medebys gård och husägarna.

1900-talet

I början på 1900-talet fanns i Hallshuk ungefär 12 fastigheter där alla sysslade med fiske. I dag finns i Hallshuk 28 fastigheter inklusive kapellet och fyren. Fastigheterna som ligger närmast havet uppe på strandvallen ovanför hamnen är den äldsta bebyggelsen på Hallshuk, här har ingen förtätning skett. De äldsta fastigheterna som ligger väster om Hallshuks kapell byggdes på 1930- och 1940-talet. Bebyggelsen har under 1980-talet förtätats med två fastigheter. De nyetablerade fastigheterna på Hallshuk ligger i ett område söder och öster om kapellet.


Hallshuk 1958

 Hallshuk på 1960-talet

År 1945 bodde 75 personer i Hallshuk, av dessa var 12 yrkesfiskare (2010 var folkmängden i hela Halls socken 57 personer varav 12 bofasta i Hallshuk). Sex fiskarbönder hade sina gårdar utanför samhället men fiskade vid Hallshuk. Dessa bönder hade i regel en ladugård och några tunnland jord som kunde föda ett par kor, någon gris och ett antal höns. Man odlade även potatis till hushållet.

Boningshusen

Byggnadskulturen hade utvecklats på samma sätt i Hallshuks fiskeläge som i andra kustsamhällen. De gamla boningshusen har antingen rivits ner och ersatts med nya eller byggts om och moderniserats. Vid ombyggnaden har man ofta följt gammal byggnadskultur, murverket har till exempel fått plats vid en yttervägg med bakugnen som utbyggnad. Genom detta har man sparat på utrymmet till rumsinredningen, ofta byggde man till huset med en vinkelbyggnad och glasveranda. Där man byggde till med glasveranda så skedde det på fastighetens sydsida eftersom husen är mycket mer utsatt för vind och påverkan från sjösidan. Mycket av de gamla särdragen är nu under 2000-talet borta och fastigheterna ombyggda till hus av standardtyp.

Fiskebodar

De gamla eldbodarna som förr under fiskesäsongerna beboddes av fiskare från Visby, Västergarn, Stockholms skärgård och övriga delar av norra Gotland är nu nerrivna och ersatta av nya bodar som enbart är avsedda till förvaring av redskap. Under 1800-talets första årtionden fanns det 60-70 eldbodar vid Hallshuk, i dag finns det 11 strandbodar i fiskeläget.

Militärhistoria

Hallshuks fyr var under flera år från 1905 kustsignalstation i marinens regi. Läs mer om Gotlands militärhistoria och om värn och skansar kring Hallshuk.

Mer om Hallshuk

Läs mer om Hallshuk och Halls socken på Gotlands regions hemsida och Guteinfo.com.