Hem Förr och nu Fisket Kapellet Hamnen Fyrar och lotsar Vägar Naturen

-  Hamnföreningen

Hallshuk hamnförening u.p.a.

Nya tider

Vinter i hamnen

I början på 1900 talet gick fisket in i en ny tid. På 1920 talet satte de flesta fiskarna på Hallshuk in motorer i sina båtar. Fisket utvecklades, man fiskade inte enbart strömming och torsk utan även flundra och lax. Skulle fisket fortsätta utvecklas på Hallshuk så var det mycket angeläget med en ny fiskehamn.

Fiskarna på Hallshuk hade tidigt tagit kontakt med Länsstyrelse och myndigheter om behovet av en utbyggd fiskehamn vid Hallshuk. Länsstyrelsen presenterade den 25 juni 1925 en upprättad arbetsplan med ritningar och kostnadsberäkning över föreslagen hamnutbyggnad. Utbyggnaden beräknades till en kostnad av 17000 kr. För att erhålla stadsbidrag ur fonden för "Mindre hamnars utbyggnad" fick 10 % av den verkliga kostnaden inte betalas med stadsmedel. Fiskarna på Hallshuk fick därför stå för 1700 kr av kostnaden som man löste genom att ta ett gemensamt banklån.

Hamnens behov av mark samt område för garngård, fiskebodar och upplag skulle vara avstyckat och klart innan utbyggnaden fick påbörjas. Markägarna vid Medebys och fiskare på Hallshuk kallades till sammanträde vid fiskeläget 11 juli 1925. Hamnområdet var samfälld mark under Medebys och ägdes gemensamt av flera markägare som lämnade marken till fiskehamnen med rätt till gratis hamnplats och "gistrum" i Hallshuks fiskeläge. Hamnföreningen skulle förbinda sig att det fanns en fastställd hamntaxa och att hamnordningens bestämmelser efterlevdes.

Hallshuks hamnförening u.p.a.

Den 23 oktober 1925 kallades därför fiskarna på Hallshuk samman för att bilda en hamnförening. Målet var att arbeta för en ny fiskehamn vid Hallshuk. Mötet beslöt enhälligt att bilda en ekonomisk förening, enligt lagen om ekonomiska föreningar av den 22 juni 1911. Fiskarna beslöt att föreningen skulle heta "Hallshuks hamnförening u.p.a". Vid mötet beslöt man vidare att skicka en ansökan om nybyggnad av fiskehamn vid Hallshuk till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

Nytt lån

Vid ett extra föreningsmöte med Hallshuks hamnförening den 15 maj 1927 beslöt man enhälligt att genom styrelsens försorg uppta ett 5-årigt banklån på 1700 kr som skulle överlämnas till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. Summan utgjorde en tiondel av den beräknade kostnaden för hamnutbyggnaden vid Hallshuk. Samtliga föreningsmedlemmar ansvarade för lånet och skulle amortera 80 öre per vecka till ordföranden. Man amorterade av lånet under en treårsperiod.

Braidräum

Från år 1931 betalade man 5 kronor per år för en båtplats i hamnen. Båtar från andra platser som låg och fiskade vid Hallshuk fick betala 1 krona per vecka och båt. I garngården hyrde man in sig och blev tilldelad ett braidräum (markområde) där man hängde och torkade sina garn. För plats i garngården betalade man 50 öre per år. Samtidigt beslöt man att anskaffa stolpar och lyktor till inseglingsmärke som skulle vara tända under mörker när fiske pågick.

Hamnföreningens bildande

Hamnföreningen bildades alltså den 25 oktober 1925.

Vid möte med Hallshuks hamnförening den 20 januari 1951 diskuterades behovet av ett nytt hamnbygge. Förslag:

Den 3 juli 1974 skriver Hallshuks hamnförening till föreningsregistret vid Länsstyrelsen och begär avregistrering av föreningen. Man redovisar att verksamheten i föreningen upphört och att Lantbruksnämnden är ägare till hamn och hamnområde från skiftet år 1950. Den 24 april 1963 anvisade Lärbro kommunfullmäktige 500 kr för inköp av markområde vid Hallshuk innefattande hamn och hamnområde med en omfattning av 3,65 har. Nuvarande ägare till hamnområdet är Region Gotland. Området överfördes vid kommunsammanslagningen den 1 januari 1971 till dåvarande Gotlands kommun. Lagfarten upprättades den 23 april 1986.