Hem Förr och nu Fisket Kapellet Hamnen Fyrar och lotsar Vägar Naturen

-  Återuppbyggnaden


Renoveringsanbudet

Återuppbyggnaden 

Kapellet hade varit en mycket viktig kyrklig samlingspunkt för folket i Hallshuk under cirka 300 år och man saknade sitt kapell. Starka krafter ville ha det återuppbyggt igen. År 1927 kom kyrkoherde Erik Gyberg till Hall-Hangvar pastorat. Han började tidigt arbeta på att kapellet skulle renoveras för att åter kunna utnyttjas som gudstjänstlokal. Han var mycket aktiv med att samla in medel till upprustningen av kapellet. Både enskilda och föreningar var behjälpliga, inte minst gjorde syföreningarna på Hall en enorm insats. Biskop Ysander medverkade till att bidrag från kollektmedel beviljades.

År 1930 upprättade arkitekten Sven Brandel ett förslag till renovering av kapellet vilket inte blev utfört. År 1932 besöker arkitekten Erik Lundberg Hallshuk och upprättar ett reviderat restaureringsförslag som delvis kom att bli utfört.


Kapellet från ungefär samma vinkel idag

Vid ordinarie kyrkostämma den 30 december 1931 betalade Halls församling tillbaka de medel man fått in vid försäljningen av kapellets tillhörigheter år 1897. Auktionen inbringade 51 kr och 81 öre och "Kapellkassan" utgjorde 49 kr och 54 öre vilket överfördes till kapellets kassa. Fiskarna Karl Hansson och Elof Olofsson fick också i uppdrag att gå omkring i församlingen med listor för insamling av frivilliga bidrag. Dessa bestod av dagsverken, virke, ekonomiska bidrag eller andra gåvor.

Under år 1933-1934 började en upprustning av kapellet efter att ha stått öde och utan tak sedan år 1897. Murarna återställdes upp till ursprunglig nivå och väggarna grovputsades. Nytt faltak lades på och fönsterkarmar med luckor och en dörrkarm med ny dörr sattes i. Nu var kapellet under tak igen efter att inte ha använts till kyrkliga ändamål på 70 år.

En landsomfattande insamling påbörjades i december 1937. Bidrag strömmade in från församlingar och insamlingslistor från hela landet. På Landsarkivet i Visby finns en kassabok bevarad där man kan se vilka som skänkt pengar till restaureringen av kapellet. När insamlingen avslutades under första kvartalet 1949 hade sammanlagt 6856,90 kr samlats in till kapellets restaurering. Halls kyrkoråd beslutade den 30 september 1948 att hos stiftjägmästaren anhålla om utstämpling av 50 m3 skog för renoveringen.

Nytt detaljerat restaureringsförslag upprättades av arkitekten Olle Karth som presenterade anbudshandlingar den 1 oktober 1946. Anbudshandlingar lämnades ut och flera företag lämnade in anbud på renovering och inredning. Byggnadsfirman Wessman & Olsson från Fidenäs på södra Gotland lämnade det fördelaktigaste anbudet på renoveringen - 11400 kr. Det gamla faltaket revs av och nytt spåntak med innertak av trä lades på. Kapellet fick ett nytt cementgolv som man la ett trägolv på, nya fönster med raka anslutningar upptill samt altare med altarskrank och ny bänkinredning. På den östra sidan murades ett fönster igen och två nya togs upp, ett på vardera norra och södra sidan. Samtliga fönster försågs med antikglas.

Kapellet är 11 meter långt och 9 meter brett. Kyrkorummets yta är 70 m2.